Офіційний сайт Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції в Сумській області, Україна. Створений на замовлення Кльоп Л.В. Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція в Сумській області
 

     Головна сторінка

     Про Липоводолинську РДНІ

     Наші нагороди

     Опис району

     Хлібна нива Сумщини

     Про насіннєвий контроль

     Функції та завдання

     Реєст виробників насіння

       та садивного матеріалу

     Насінництво району

     Реєстр сортів рослин

     ICTA

     Засоби захисту рослин

     Технологія захисту

     Присадибна ділянка

     Характеристика гібридів

     Електронна енциклопедія

     Закони України

     Насіннєві інспекції України

     Насіннєві інспекції області

     Керівник Кльоп Л.В.

     Колектив РДНІ

     Поштові індекси району

     Українські свята 2013

     Привітання до свят

     Професійні свята

     Гумор

     Обмін лінками/банерами

смт Липова Долина, Липоводолинський район, Сумська область, Україна, 42500

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

завантажити

                        П О С Т А Н О В А
                    від 29 січня 2003 р. N 121
                               Київ

 

            Про затвердження Порядку видачі примусової
              ліцензії на використання сорту рослин

 

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 673 ( 673-2007-п ) від
26.04.2007 }
 

 

     Відповідно до статті 43 Закону України "Про охорону  прав  на
сорти      рослин"    ( 3116-12 )   Кабінет    Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити   Порядок   видачі   примусової   ліцензії   на
використання сорту рослин, що додається.

 

     2. Доповнити   додаток   до  Порядку  сплати  збору  за  дії,
пов'язані з  набуттям,  здійсненням  та  захистом  прав  на  сорти
рослин, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від
19 серпня 2002  р.  N  1183  (  1183-2002-п  )  (Офіційний  вісник
України, 2002 р., N 34, ст. 1592), пунктом 35-1 такого змісту:

 

"35-1. За розгляд заяви на видачу
       примусової ліцензії на
       використання сорту рослин                 1        100"

 

     3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

     Інд. 22
 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 29 січня 2003 р. N 121

 

                             ПОРЯДОК
                    видачі примусової ліцензії
                   на використання сорту рослин

 

     { У тексті Порядку та у  додатках 1-4  до нього  слова
       "власник сорту"  в усіх  відмінках  замінено словами
       "володілець патенту на сорт" у відповідному відмінку
       згідно з  Постановою КМ  N 673  (  673-2007-п  ) від
      
26.04.2007 }
 

 

     1. Видачу примусової ліцензії на  використання  сорту  рослин
(далі - примусова ліцензія) здійснює Держсортслужба,  уповноважена
на це постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002  р.
N 1183 ( 1183-2002-п ).

 

     2. Примусова  ліцензія  видається на період до чотирьох років
(у межах строку дії патенту)  з  мотивів  надзвичайної  суспільної
необхідності  та за умови введення воєнного чи надзвичайного стану
з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту на сорт. При
цьому  Держсортслужба може вимагати від володільця патенту на сорт
надати  на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата
матеріал  для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного
здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

 

     Видача Держсортслужбою   примусової   ліцензії   може    бути
оскаржена до суду.

 

     3. Особа,  яка  бажає  отримати  примусову  ліцензію  (далі -
заявник),  подає до  Держсортслужби  заяву  за  зразком  згідно  з
додатком  1  до  цього  Порядку.  Заява повинна стосуватися одного
сорту.  У  заяві  зазначаються  мотиви  необхідності  використання
сорту.   До   заяви   можуть   додаватися   копії  документів,  що
підтверджують  факт  звернення  заявника  до володільця патенту на
сорт та відмови володільця патенту на сорт у наданні ліцензії.

 

     4.   Держсортслужба  на  своєму  бланку  надсилає  володільцю
патенту на сорт повідомлення про отримання заяви за зразком згідно
з додатком 2 до цього Порядку.

 

     5. Після   розгляду   заяви  і  доданих  до  неї  документів,
висновків   перевірки    виробничої    бази    заявника    колегія
Держсортслужби  приймає  рішення  про  надання  або  про відмову в
наданні   примусової   ліцензії,   про    що    видається    наказ
Держсортслужби.

 

     У разі   потреби  Держсортслужба  може  залучати  заявника  і
володільця патенту на сорт до розгляду заяви.

 

     У разі прийняття позитивного рішення  у  наказі  зазначаються
обсяг використання сорту, строк дії примусової ліцензії, розмір та
порядок  виплати  винагороди володільцю патенту на сорт, умови, на
яких володілець патенту на сорт надає власнику примусової ліцензії
матеріал  для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного
здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

 

     6. Про  прийняте рішення надсилається повідомлення заявнику і
володільцю  патенту  на  сорт  на бланку Держсортслужби за зразком
згідно з додатком 3 до цього Порядку.

 

     7. Заявник  отримує  примусову  ліцензію  за зразком згідно з
додатком 4 до цього Порядку після надання Держсортслужбі документа
про сплату державного мита за її видачу.
 

 

Зразок
                                           Додаток 1
                             до Порядку видачі примусової ліцензії
                                  на використання сорту рослин

 

                               Державній службі
                               з охорони прав на сорти рослин

 

                               03041, Київ-41, вул. Генерала
                               Родимцева, 15

 

                               від _______________________________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові

                               ___________________________________
                                  (повне найменування) заявника)

 

                               Адреса ____________________________
 

 

                              ЗАЯВА

 

     Прошу видати   примусову   ліцензію   на  використання  сорту

__________________________________________________________________
                          (назва сорту)

 

     Патент N ________

 

     Обсяг використання сорту ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

     Строк дії примусової ліцензії _______________________________

 

     Розмір  та  порядок  виплати винагороди володільцю патенту на
сорт _____________________________________________________________

 

     Мотиви необхідності використання сорту ______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

     Додатки:
             Копії документів,  що  підтверджують  факт  звернення
             заявника  до  володільця  патенту  на сорт та відмови
             володільця патенту на сорт в наданні ліцензії.
 

 

____ _____________ 200___ р.              ________________________
                                              (підпис заявника)

 

                                          МП
                                  (для юридичної особи)

 

{  Додаток  1  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 673
( 673-2007-п ) від
26.04.2007 }
 

 

Зразок

 

                                              Додаток 2
                                     до Порядку видачі примусової
                                    ліцензії на використання сорту
                                                рослин

 

                                    ______________________________
                                     (володілець патенту на сорт)

                                    ______________________________

                                    ______________________________
 

 

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
 

 

     Державна служба  з  охорони прав на сорти рослин отримала від

__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника)

 

заяву про видачу примусової ліцензії на використання сорту _______

__________________________________________________________________

 

(патент N ___________).

 

     Просимо у місячний строк повідомити про причини Вашої відмови
в наданні вищеназваній особі ліцензії на використання сорту.
 

 

Голова __________________          ___________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

     МП
 

 

Зразок
                                           Додаток 3
                             до Порядку видачі примусової ліцензії
                                  на використання сорту рослин

 

                             _____________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові

                             _____________________________________
                                 (повне найменування) заявника)

                             _____________________________________
                                  (володілець патенту на сорт)
 

 

                           ПОВІДОМЛЕННЯ
 

 

     Колегія Державної служби з  охорони  прав  на  сорти  рослин,
розглянувши на засіданні (протокол від ___ ________ 200__ р. N __)
заяву від ________________________________________________________

__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника)

 

про видачу примусової ліцензії на використання сорту _____________

____________________________________________ (патент N _________),
прийняла рішення _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

про що видано наказ від ____ _____________ 200___ р. N ____.

 

Голова __________________          ___________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

     МП
 

 

Зразок
                                              Додаток 4
                                     до Порядку видачі примусової
                                    ліцензії на використання сорту
                                                рослин

 

                      Державний Герб України

 

          Державна служба з охорони прав на сорти рослин
 

 

                        ПРИМУСОВА ЛІЦЕНЗІЯ
                   на використання сорту рослин

 

                      ______________________
                          (назва сорту)

 

                        Патент N _________

 

Ліцензіат ________________________________________________________

 

Володілець патенту на сорт (ліцензіар) ___________________________

__________________________________________________________________

 

Обсяг використання сорту _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Строк дії примусової ліцензії ____________________________________

 

Розмір  та  порядок  виплати винагороди володільцю патенту на сорт

__________________________________________________________________

 

Умови,   на   яких  володілець  патенту  на  сорт  надає  власнику
примусової  ліцензії  матеріал  для  розмноження  сорту в обсягах,
достатніх   для  належного  здійснення  прав,  наданих  примусовою
ліцензією ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 

Голова __________________          ___________________________
            (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

     МП

Липова Долина

Наша кнопка


код кнопки

Партнери:

Передплачена реклама

 

 

 

 

  АПК-Інформ - Лідер серед аграрных сайтів України

  Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна інформація для трейдерів та  операторів зернового ринку

 

мониторинг сайтов

© 2007-2014